Corona en suïcidaliteit

Er zijn steeds meer activiteiten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, hard nodig want het gaat om een groep mensen die door alle maatregelen extra geraakt worden. Wat ik mis is ondersteuning voor mensen die te maken hebben met suïcidale gedachten. Dit is natuurlijk “normaal” want daar is überhaupt weinig ondersteuning voor op een enkel initiatief na zoals de Luisterlijn en 113zelfmoordpreventie. Ondersteuning van ervaringsdeskundigen/lotgenoten is er niet of nauwelijks.

Toch is dit een groep mensen die nu ook die extra ondersteuning nodig heeft. Mensen die te maken hebben met suïcidale gedachten zijn normaal gesproken al een moeilijk bereikbare groep, schaamte en onbegrip spelen hierbij een grote rol. Dat maakt het juist in deze tijd waarin sociaal contact vermeden wordt (moet worden) voor deze mensen nog moeilijker want ze hebben zo nog meer tijd om te gaan piekeren over hun waarde in dit leven. De kans op het zwaarder worden van de gedachte om er maar uit te stappen wordt hierdoor alleen maar groter.

Ik merk het aan mijzelf. Normaal gesproken heb ik mijn suïcidale gedachten goed onder controle. Zolang ik bezig kan zijn, druk ben, zijn mijn gedachten alleen op de achtergrond aanwezig, dus controleerbaar en beheersbaar. Maar als ik te maken krijg met rust en ontspanning dan komen mijn gedachten steeds verder naar voren, ze groeien en nemen steeds meer plek in, ze hebben de ruimte. Uit ervaring weet ik dat dit tot “ongewenste” situaties kan leiden. Als er een periode van rust en ontspanning aan komt moet ik mij daar dan ook goed op voorbereiden.

In de huidige situatie was die voorbereiding niet mogelijk. Mijn altijd volle agenda veranderde in korte tijd in een vrijwel lege agenda. Er ontstond voor mij een zeer stressvolle situatie waarin mijn gedachten vrij snel naar boven kwamen. Tegenslagen waarmee ik te maken kreeg in de afgelopen weken kwamen hard aan en lieten mijn depressieve gedachten groeien. Nou weet ik goed om te gaan met depressiviteit, dus ik zette mijn anti depressie maatregelen in. Het gevolg was dat ik manisch dreigde te worden en mijn suïcidaliteit weer de kop op dreigde te steken. Ik was dus “lichtelijk” van slag. Gelukkig greep mijn vriendin in en bracht mij weer met beide voeten aan de grond.

Nu heb ik gelukkig een goed netwerk om mij heen waardoor ik mij staande kon houden en kon wennen aan de nieuwe situatie die is ontstaan. Maar hoeveel mensen zijn niet in het bezit van een goed netwerk, hebben geen mensen om zich heen die weten dat zij suïcidale gedachten hebben. Deze mensen lopen nu extra risico en hebben ondersteuning nodig. Een luisterend oor, zonder veroordeeld te worden. Zij hebben mensen nodig die niet alleen weten hoe zij zich voelen, maar ook daadwerkelijk begrijpen hoe zij zich voelen. Mensen die snappen dat het gevoel van alleen zijn door alle maatregelen nu extra zwaar voelt.

Voor iedereen die zich aangesproken voelt, die behoefte heeft om over hun gedachten te praten, is er naast de genoemde telefoonlijnen (de Luisterlijn en 113zelfmoordpreventie) ook de mogelijkheid om in contact te komen met ervaringsdeskundigen, lotgenoten die met dezelfde gedachten te maken hebben of hebben gehad.

Heb je behoefte aan contact? Stuur dan een mail naar contact@herstelprocesonline.nl . Er wordt dan zo snel mogelijk contact met je opgenomen via mail of telefoon door een van de ervaringsdeskundigen.

Herstelprocesonline is een initiatief van de Stichting Herstelproces, het Suïcide Preventie Centrum en Boedies.

Wat het leven brengt – Back to reality

Als ik kijk waar ik nu sta kan ik niet anders dan concluderen dat het best goed met mij gaat. Ik had een aantal jaren geleden niet verwacht dat ik nog zou leven, laat staan dat ik had verwacht dat ik zou bereiken wat ik tot nu toe bereikt heb. Maar soms word je weer even met je neus op de feiten gedrukt. Dan besef je weer dat het leven soms wendingen neemt die je niet verwacht.

Toen we een aantal jaren geleden begonnen met het organiseren van herstelweekenden met de Stichting Herstelproces, had ik contact met iemand die eraan zat te denken om deel te nemen aan een weekend. Er waren alleen wat belemmeringen. De persoon in kwestie zat in een rolstoel en had de nodige ondersteuning nodig bij een aantal handelingen. We hebben het hierover gehad en de nodige oplossingen bedacht. Wat ons betreft was deelname geen probleem. Uiteindelijk heeft de betreffende persoon toch besloten om niet deel te nemen.

Twee jaar geleden zijn we begonnen met de opstart van een project met betrekking tot ervaringsdeskundigheid. Een van de mensen die zich hiervoor aanmeldde was iemand die zich erg inzette op het gebied van bewegen voor mensen met een kwetsbaarheid. Het duurde een tijdje voor ik in de gaten kreeg dat deze persoon dezelfde was als de persoon die zich had aangemeld voor het herstelweekend. Ik had de naam wel herkend, maar deze persoon oogde gezond en was mobiel, geen rolstoel te bekennen, dus was vast iemand anders.

Ik heb in de afgelopen jaren zijn verhaal gehoord, zijn ongekende doorzettingsvermogen en positieve instelling leren kennen. Ondanks het feit dat de specialisten hadden aangegeven dat hij zijn leven in een rolstoel moest doorbrengen, heeft hij gevochten om het tegendeel te bewijzen. En dat gevecht heeft hij glorieus gewonnen. Hij is het voorbeeld van wat je kunt bereiken op wilskracht en doorzettingsvermogen. Als iemand zichzelf kende dan was hij het wel.

Vorig jaar werd hij ziek, op verschillende plekken in zijn lichaam waren de verkeerde cellen zich aan het vermenigvuldigen. Maar hij gaf niet op en ging de zware behandeling aan. Op wilskracht is hij het gevecht weer aangegaan. Op een of andere manier dacht ik dat hij deze ook wel weer zou winnen. Maar dit jaar werd duidelijk dat het erop lijkt dat hij het gevecht aan het verliezen is. Hij geeft nog niet op, leeft met de dag, ondergaat nog een chemobehandeling en blijft zijn humor vasthouden.

Het is erg wonderlijk, ik ken ondertussen een stuk van zijn levensverhaal, en dan verbaast het mij dat dit nu gebeurt. Hij heeft zoveel meegemaakt in zijn leven, daar verbleken veel films en boeken bij. Ik heb veel respect voor hem, het feit dat hij dit allemaal heeft “overwonnen” dat zijn wilskracht, doorzettingsvermogen en energie onuitputtelijk leek, wat jammer genoeg teniet is gedaan door een lichamelijke ziekte.

Het leven zit vol met verrassingen, zowel positieve als negatieve, en deze doet mij dat weer inzien. Back to reality.

De eerste verwarde mens…

Ik praat met veel mensen over verward/onbegrepen gedrag, ervaringsdeskundigheid, herstel, suïcide etc. Soms kom je dan dingen aan de weet waar ik nooit bij stil heb gestaan. Zoals bijvoorbeeld de eerste mens met verward/onbegrepen gedrag waar iets over op schrift staat.

Ik was in gesprek over herstel en onbegrepen gedrag met iemand die dit vanuit het christelijke geloof bekeek. We kregen het in ons gesprek over verwardheid en waar dat ooit is begonnen. Het gesprek leidde ons naar een stuk uit de bijbel. Het verhaal van Daniël vertelt over koning Nebukadnezar. In het stuk gaat het om de dromen die Nebukadnezar heeft, hij begrijpt ze niet en wil graag weten wat ze betekenen. Daniël wordt bij hem geroepen en legt de dromen uit.

Het gaat in dit geval om de tweede droom van de koning. Hierin wordt, volgens de uitleg van Daniël, voorspeld dat er een periode komt waarin het niet goed gaat met Nebukadnezar. Dat hij, de koning, een aantal perioden zou leven als een dier. Enige tijd later komt dit uit. In de Bijbel staat dat de grote koning Nebukadnezar gras ging eten, zichzelf niet meer verzorgde, zijn haren liet groeien en zijn verstand verloor.

Wij waren het eens dat dit opgevat kan worden als verward, en daardoor zeer onbegrepen, gedrag. Vanuit de kennis over het geloof kwam mijn gesprekspartner tot de conclusie dat het tijdsbestek waarin de koning dit gedrag vertoonde ongeveer 7 perioden duurde. Je zou dan zeggen dat zijn onderdanen hem dan zouden afvallen en af zouden zetten. Want ja, wat heb je aan een koning die waanzinnig was en dan ook geen zinnig woord kon uitkramen. Maar dat gebeurde niet.

Het verhaal gaat verder met het feit dat koning Nebukadnezar in een ogenblik van helderheid de grootsheid van God erkende. Hij kreeg zijn verstand terug en keerde terug op zijn plek als koning. Dat dit zo kon gebeuren wordt door ons verklaard door het feit dat de onderdanen hier geen weet van hebben gehad. Het werd dus door zijn directe omgeving geheim gehouden. Volgens ons was dat een behoorlijke klus, want 7 perioden is best wel lang (denk ik, ik weet niet hoelang een periode duurt). Maar het getuigd ook van een volkomen vertrouwen in het feit dat de staat waarin de koning zich bevond maar tijdelijk was. Hierin waarschijnlijk gesterkt dat Daniël had aangegeven dat het een vastgestelde tijd zou duren.

Zijn directe omgeving heeft de koning dus al die tijd de ruimte gegeven om te zijn zoals hij was, vol vertrouwen dat het weer goed zou komen. Hij werd niet afgedankt en weggestopt, hij werd verzorgd en hij werd geaccepteerd zoals hij op dat moment was. Hoe bijzonder is dat, daar kunnen we nu vaak nog een voorbeeld aan nemen.

Dit Bijbelverhaal is volgens ons het eerste verslag van iemand met onbegrepen gedrag. Het geeft ook aan dat dit er altijd al geweest is en niet specifiek is voor de tijd waarin wij leven. Ook in die tijd kwam dit gedrag dus voor. Nu besef ik heel goed dat dit een heel mooi voorbeeld is en dat over het algemeen mensen met verward gedrag vroeger verstoten werden, maar het geeft ook heel mooi aan hoe wij met mensen met verward gedrag om zouden moeten gaan.

Mensen met onbegrepen gedrag of verward gedrag zouden niet weggestopt moeten worden op plekken waar zij omringt worden door mensen die ook onbegrepen gedrag vertonen. Zij zouden zorg moeten ontvangen die past bij de betreffende persoon. Zij zouden omringd moeten worden met mensen die er het vertrouwen in hebben dat het op een bepaald moment weer beter met de betreffende persoon zal gaan, ongeacht de tijdsduur. Ongeacht de energie die er in gestoken moet worden, ongeacht het geld wat hiermee gemoeid is.

Een belangrijk aspect hierin is het in verbinding blijven met de betreffende persoon, ongeacht op welke manier. Of het tot stand brengen van verbinding ook al kost dit veel moeite en geduld. Aan dat laatste schort het volgens mij nogal eens, niet omdat mensen dat niet willen, maar omdat het ze onmogelijk wordt gemaakt. Onmogelijk in het kader van productie draaien, bezuinigingen en “verkeerde” inzichten van bovenaf.

Maar goed, weer even terug naar de titel van dit stuk “de eerste verwarde mens…”. Als ik niet met mijn gesprekspartner hierover had gesproken, had ik nooit stilgestaan bij de vraag wie de eerste verwarde mens was geweest. Zo zie je maar weer, soms komt kennis uit een onverwachte hoek.

Koos

Ja, u hebt gelijk, ik ben teleurgesteld

Dat de meerwaarde van zelfhulp en lotgenootgroepen nog niet voor iedereen duidelijk is werd mij laatst weer erg duidelijk gemaakt bij een aanvraag van een subsidieadvies. De vraag die ik had neergelegd had betrekking op zelfhulp en lotgenotengroepen rond het thema suïcide. Ik kreeg het volgende als antwoord;

“Zelfhulp en lotgenotengroepen die een luisterend oor en begrip bieden, zijn zonder twijfel waardevol met het oog op suïcidepreventie, maar gaan nog niet over versterking van burgerschapscompetenties zoals wij dat als eindresultaat willen zien.”

Ik begrijp dat de eventuele aanvraag niet binnen het kader past van een fonds, maar deze reactie raakte mij ergens, dus heb ik een mail teruggestuurd;

Zelfhulp en lotgenootgroepen op het gebied van suïcidaliteit bieden veel meer dan alleen de door u vermelde begrippen. Dit zijn weliswaar kenmerken die erg belangrijk zijn bij groepen die zich bezighouden met dit maatschappelijke drama (zelfdoding), maar de gevolgen van deze kenmerken gaan veel verder dan dat. Dit gaat niet alleen op voor de groepen rondom dit thema, maar voor alle lotgenoot- en zelfhulpgroepen.

Het gaat niet om het tonen van begrip, maar om het elkaar begrijpen

Het kenmerk begrip is daarbij niet dekkend. Het gaat niet om het tonen van begrip, maar om het elkaar begrijpen, en dat is iets totaal anders. De deelnemers aan een zelfhulp of lotgenotengroep vinden inderdaad een luisterend oor, vinden anderen die hun begrijpen, putten hoop uit de ervaringen van anderen en vinden handvatten om zich staande te houden in de maatschappij.

Door het deelnemen aan een zelfhulp of lotgenotengroep krijgen de deelnemers meer grip op hun leven waardoor hun eigenwaarde en zelfbeeld positief beïnvloed wordt. Zij voelen zich tot meer in staat waardoor zij de kracht krijgen om weer mee te (blijven) doen in de maatschappij in plaats van het steeds verder wegzinken in eenzaamheid en afzondering.

Deelnemers vinden door aan een groep deel te nemen erkenning en kunnen zichzelf daardoor ontwikkelen. Hierdoor vinden zij de kracht om een bijdrage te leveren aan de samenleving.

De groepen worden begeleid door mensen die zelf hun ervaring hebben met de diverse problematiek, maar een manier hebben gevonden weer aan de samenleving deel te kunnen nemen. Vaak door deelname aan een zelfhulp of lotgenotengroep waardoor zij zich hebben leren staande te houden. De begeleiders zijn dus mensen die zich verantwoordelijk voelen voor anderen, die zich in willen zetten voor hun medemens zodat die zich ook kan ontwikkelen en weer deel kan (blijven) nemen aan de maatschappij.

Het deelnemen aan een zelfhulp of lotgenotengroep kan dus juist een middel zijn om die stap te maken op de participatieladder waar u om vraagt. Zonder de mogelijkheid tot deelname kan er een situatie ontstaan waardoor de betreffende persoon op de onderste trede blijft staan of vanaf een hoger liggende trede stappen terug moet doen naar die eerste trede.

Als ik dit allemaal zie dan past dit precies in de visie die u op uw site heeft staan. In mijn ogen gaat het in de door u op uw site vermelde tekst over de burgerschapscompetenties waarnaar u in uw reactie verwijst, mede door het feit dat ik nergens anders op de site kan vinden wat u onder de betreffende competenties verstaat.

Uw visie op zelfhulp of lotgenootgroepen geeft, in mijn ogen, aan dat de waarde van deze groepen niet duidelijk is en onderschat wordt. Dat vind ik jammer en een beetje zorgelijk.

Ik zou dan ook graag de mogelijkheid aanbieden om u de gelegenheid te bieden over de algemene toegevoegde waarde van zelfhulp en lotgenootgroepen in gesprek te gaan. Niet alleen in het kader van suïcidaliteit, maar met betrekking tot alle lotgenoot- en zelfhulpgroepen.

Volgens mij maak ik hierin duidelijk waar het mij omgaat namelijk in het kort duidelijk maken van de meerwaarde van zelfhulp en lotgenootgroepen. Dat het meer is dan “alleen” maar een luisterend oor.

Als reactie hierop kreeg ik te horen dat ze begrepen dat ik teleurgesteld was over het negatieve advies. Ik vraag mij dan af of ze mijn reactie wel gelezen hebben, want het gaat niet om het wel of niet krijgen van een subsidie (anders had ik aangevraagd en geen advies gevraagd) het gaat om feitelijk gebrek aan kennis.

Ze hebben gelijk, ik ben teleurgesteld.

Ze hebben gelijk, ik ben teleurgesteld. Teleurgesteld in het feit dat er niet ingegaan wordt op de inhoud van mijn reactie. Teleurgesteld in het feit dat er dus alleen in geld gedacht wordt. Teleurgesteld dat zelfhulp en lotgenootgroepen, in mijn ogen, niet serieus genomen worden. Teleurgesteld dat er niet ingegaan wordt op het aanbod om hun kennis over zelfhulp en lotgenootgroepen bij te spijkeren.

Zelfhulp en lotgenootgroepen zijn niet zaligmakend, niet iedereen heeft hier wat aan, maar voor veel mensen is het die veilige omgeving waar zij zichzelf durven te laten zien, waar zij zichzelf durven te zijn. Waar zij de ondersteuning vinden die zij nodig hebben om zich staande te houden in de huidige maatschappij, waar zij die handvatten vinden die hen in staat stellen te leven zoals zij dat zouden willen. Waar zij veel meer vinden dan “alleen maar” een luisterend oor.

Kwetsbaarheid of uitdaging

Na het gebruik van het woord aandoening, als in een psychische aandoening, kwam het woord kwetsbaarheid in zwang. Het woord aandoening verwijst te veel naar een ziekte, en we willen juist niet vanuit een ziektebeeld denken en handelen. In de wereld van de zorg en van het herstel wordt er daarom nu gesproken over kwetsbaarheid. Maar is dat wel een goede omschrijving?

Het woord kwetsbaar verwijst naar zwakte, het maakt mensen bewust dat zij kwetsbaar zijn en dus geraakt kunnen worden, en dat willen wij niet. Wij zijn opgegroeid in een maatschappij waarin het laten zien dat je sterk bent gemeengoed is, je hoort sterk te zijn anders hoor je er niet bij. Het tonen van zwakte is dan ook not done.

Als we het dan hebben over psychische kwetsbaarheid dan bevestigen we dat iemand zwak is en dat de betreffende persoon ondersteuning nodig heeft om zichzelf dusdanig aan te passen dat hij weer sterk kan zijn. En dat terwijl we juist uit willen gaan dat iedereen goed is zoals hij of zij is.

De laatste tijd hoor ik steeds vaker dat er gesproken wordt over een psychische uitdaging, een nieuwe benaming in de reeks (aandoening – kwetsbaarheid – uitdaging). Dit roept bij mij de vraag op wat dan de uitdaging is. Is het de uitdaging om je kwetsbaarheid te overwinnen om weer sterk te kunnen zijn (het leven voorbij de aandoening – 4e fase van het herstelproces) of is de uitdaging iets totaal anders.

Als ik, want ik zal het even bij mezelf houden, uitga van het standpunt dat het de uitdaging is om met je aandoening/kwetsbaarheid je staande te houden in deze maatschappij, dan voel ik een soort druk; ik “moet” iets. Voor mij voelt dat dit “moeten” niet vanuit mijzelf komt, maar vanuit de maatschappij, het wordt mij opgelegd. Ik moet voldoen aan de verwachtingen van anderen. Voor mij voelt dat niet goed, ik houd al niet van het “moeten doen” van iets dus het “moeten” voldoen aan verwachtingen van anderen is voor mij al helemaal belemmerend.

Ik wil hiermee niet zeggen dat het je staande houden in deze maatschappij geen uitdaging is, integendeel, het is een gigantische uitdaging om jezelf te kunnen blijven en toch deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Een uitdaging waar veel mensen mee te kampen hebben en soms leidt tot het verlaten van dit leven, maar dat is even een zijsprong.

Voor mij is de uitdaging dan ook meer het accepteren van wie ik ben, met al mijn “sterke” en “zwakke” eigenschappen, ongeacht of anderen dat ook accepteren. Ik bereik dat volgens mij alleen als ik trouw blijf aan mijzelf en mijzelf niet probeer te veranderen om maar in deze maatschappij te passen. En daar ligt voor mij dan ook het verschil; ik “moet” niet sterk zijn, krachtig zijn en mijzelf aanpassen, nee ik “wil” mijzelf blijven, trouw aan mijzelf zijn en mijzelf accepteren zoals ik ben. En dat is voor mij de uitdaging.

Ik heb mijzelf geaccepteerd, ik heb een psychische aandoening, ik ben altijd bezig met mijn herstel, en ben door mijn aandoening wat kwetsbaarder op sommige vlakken. Maar het maakt ook wie ik ben, en als anderen iets verwachten dan ligt dat bij hun, niet bij mij.

Het blijft dus een zoektocht naar het meest geschikte woord, als dat er al is. Ik persoonlijk gebruik de woorden aandoening, kwetsbaarheid en uitdaging wisselend. Wanneer ik welk woord gebruik ligt heel erg aan de context. Als ik met hulpverleners te maken heb gebruik ik vaak het woord aandoening, bij welzijn en gemeente het woord kwetsbaarheid en bij de rest is het afhankelijk van het onderwerp waar het om gaat. Dus eigenlijk hoeft er van mij niet zo nodig een vastgelegd woord te zijn, iedereen moet maar gewoon het woord gebruiken dat voor hem of haar goed voelt.

Wat is nou eigenlijk de strekking van dit verhaal? Wat ik denk ik duidelijk wil maken is dat het vooral belangrijk is om te doen wat goed voelt en woorden gebruikt die voor jou werken en betekenis hebben. Nog korter; blijf vooral jezelf en werk vanuit je gevoel.

PFF, heb ik meer dan 700 tekens nodig om iets te zeggen wat maar 36 tekens heeft……

Feestje….

Gisteren hebben wij het bericht gekregen dat de Stichting Herstelproces een van de winnaars is van de Herstelspecial. Wij ontvangen een mooie bijdrage voor het organiseren van onze herstel- en verhalenweekenden.

Herstelspecial

In de GGZ zijn er steeds meer initiatieven op het gebied van herstel, zelfregie en ervaringsdeskundigheid. Deze initiatieven bieden een kwetsbare groep (ex-) cliënten met ernstig psychische problemen structuur, zingeving en een plek in de maatschappij. Hiermee wordt herstel bevorderd en terugval voorkomen. Herstelondersteuning verdient aandacht en een steuntje in de rug. In samenwerking met MIND reiken we daarom jaarlijks de GGZ Herstelspecial uit aan een van deze initiatieven. 

De weekenden

Als Stichting Herstelproces organiseren wij herstelweekenden en verhalenweekenden voor mensen die vanwege hun kwetsbaarheid moeite hebben zich staande te houden in de maatschappij.

Het is altijd een bijzondere ervaring om als begeleider deel te nemen aan deze weekenden, daarom doen wij dit ook op vrijwillige basis. Hierdoor, en dankzij de hulp van de locatie (Hotel de Oorsprong), kunnen wij de kosten laag houden. Dankzij donaties en subsidies vragen wij alleen maar een eigen bijdrage van maximaal €35,00 van de deelnemers. De bijdrage van de Herstelspecial stelt ons in staat om dit nog een tijd te blijven doen.

De Herstelweekenden

De Stichting Herstelproces is betrokken bij een aantal activiteiten op het gebied van herstel. De weekenden zijn echter de basis activiteit. De Stichting Herstelproces is ontstaan omdat wij meer wilden bieden dan alleen online informatie en dat kreeg vorm in de Herstelweekenden.

Het herstelweekend is bedoeld voor mensen die aan het begin van hun herstelproces staan of vastgelopen zijn in hun proces en op zoek zijn naar ondersteuning en inzicht. Tijdens het weekend worden er een aantal presentaties en workshops aangeboden die gericht zijn op het thema Eigen Kracht, dus gericht op de mens en niet op de aandoening. In het programma is ruimte voor het delen van ervaringen, voor bezinning en het verkrijgen van rust.

De begeleiding tijdens het weekend bestaat juist niet uit psychologen en psychiaters, maar uit ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn bij verschillende GGZ-instellingen. Zij begeleiden niet alleen de groep, maar bieden ook de mogelijkheid tot individueel contact als dit nodig mocht zijn of gewenst is.

Omdat wij de weekenden voor iedereen bereikbaar wilden maken was het belangrijk dat de deelnemers niet veel hoefden te betalen. Tot nu toe is dat gelukt, dankzij diverse bijdragen van o.a. het KANSFonds en MINDS hebben we de weekenden voor de deelnemers betaalbaar kunnen houden. Dit jaar hebben we van ZonMw een bijdrage mogen ontvangen om een aantal weekenden te organiseren.

Naast het financieel laagdrempelig maken van het weekend vonden we het ook belangrijk dat de deelnemers het idee hadden er even volledig uit te zijn, een beetje vakantiegevoel. De invulling van de weekenden is best wel intensief, dus een prettige, ontspannen omgeving is erg belangrijk. We hebben een erg fijne locatie gevonden in Sint Nicolaasga. Hotel De Oorsprong ligt in een erg rustige, bosrijke omgeving. En de naam, de Oorsprong, sprak ons ook wel aan. Toen de eigenaars van het hotel ons ook nog eens tegemoet kwamen in de prijs waren we er snel uit. Dit was voor de weekenden de plek.

De deelnemers hebben gedurende het herstelweekend de beschikking over een eenpersoonskamer met eigen badkamer/wc, en uiteraard zitten ontbijt, lunch en het diner bij de prijs in begrepen. Kortom, een prettige manier om het weekend door te brengen.

De reacties van de deelnemers aan het Herstelweekend zijn tot nu toe erg positief. Zonder uitzondering wordt er aangegeven dat zij het weekend als ondersteunend en helpend hebben ervaren. En dat is waar wij het allemaal voordoen.

De herstelweekenden worden mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Herstelweekend

Mirte & Co waren deelnemers van het herstelweekend. Hieronder een verslag over hoe zij het weekend ervaren hebben:

Het concept van het herstelweekend sprak me heel erg aan. Toch leek deelname voor mij geen optie.  De reis van Limburg naar Friesland, een heel weekend doorbrengen met vreemde mensen en niet kunnen slapen in een vreemde omgeving. Ervan uitgaande dat het niet mogelijk was, stelde ik de vraag of Ingrid (mijn partner) mee mocht ter ondersteuning.  Ingrid mocht mee…

Vrijdag vertrokken we richting Friesland. Onderweg sloeg ineens de twijfel toe. Had ik er wel goed aan gedaan om me in te schrijven? Theoretisch wist ik wat ik kon verwachten, gevoelsmatig lag dit net even anders.  De ervaringen die ik had met “trainingsweekenden” waren namelijk geen succes. Binnen de groep was een duidelijke scheiding tussen professionals en lotgenoten. Zodra er pauze was, trokken de professionals zich terug. Het voelde alsof zij op een voetstuk stonden. Daarbij kwam dat de nadruk lag op het volgen van het programma. Niet mee doen aan een onderdeel was geen optie. Het gevolg was dat ik mijlenver over mijn grenzen was gegaan.  De impact was zo heftig dat ik weken nodig had om bij te komen.  Met dit beeld in mijn hoofd sprak Ik met Ingrid af dat we meteen naar huis zouden gaan wanneer niet goed voelde. Eerlijk gezegd, dacht ik dat we zaterdag weer thuis zouden zijn.

Vrijdagavond werden we aan elkaar voorgesteld en werd het programma besproken. Mij viel meteen op dat het er heel anders aan toe ging.  De groep werd begeleid door ervaringsdeskundigen. Voor mijn gevoel waren we samen één groep en zaten we allemaal op één lijn.  De nadruk lag dit keer niet op het volgen van het programma maar op je eigen kunnen. Je eigen grenzen aangeven, betekent goed voor jezelf zorgen. Er viel een hele last van mijn schouders.

Zaterdag werd uitgelegd welke fases je doorloopt tijdens een herstelproces. Tijdens moeilijke periodes dacht ik altijd dat ik terug was bij af.  Het was fijn om te horen dat het heel normaal is dat er zoveel beweging in zit. De fases doorloop je eigenlijk met vallen en opstaan. Hierdoor werd ik me ervan bewust dat ik veel verder was in mijn herstelproces dan dat ik zelf dacht. Het schilderij dat ik maakte tijdens de creatieve opdracht, liet dit ook duidelijk zien.

Tijdens het avondeten kreeg ik ineens een flashback. Ik liep naar buiten om erover na te denken. Jaren geleden stelde een therapeut mij de vraag: Mag het eigenlijk wel goed met je gaan? Ik voelde meteen weerstand. Mijn reactie was dan ook: “Wat een stomme vraag zeg! Mag het eigenlijk wel goed gaan?”

Op dat moment begreep ik niet waar ze naar toe wilde. Ze zei dat ik er maar eens goed over na moest denken en dat ik het ooit zou begrijpen. Ik was zo boos dat ik de kamer uitliep. En nu ineens, jaren later begrijp ik wat ze bedoelde.  Wat een opluchting dat ik kan zeggen: ”Ja, het mag goed met me gaan.”

Zondag werd het programma ingekort. Meditatie… Normaalgesproken zou ik op mijn stoel blijven zitten, iedereen in de gaten houden en hopen dat het heel snel voorbij zou zijn. Dit keer zat ik, in mijn favoriete houding, op de grond. Zonder erbij na te denken, deed ik mijn ogen dicht en voelde ik mijn lichaam ontspannen. Voor mij had het best nog wel even mogen duren.

Ik zag erg op tegen het volgende onderdeel: ” maskers af”. Alleen al het woord. Ik gaf aan dat ik hier echt niet aan mee zou doen. Daar was alle begrip voor. Toen ik een tijdje buiten zat, voelde het niet fijn dat ik letterlijk en figuurlijk uit de groep was gestapt. De groep voelde veilig voor mij. Ik wilde de individuele verhalen die bij de maskers hoorden, niet missen. Innerlijke strijd… Gelukkig had ik voldoende tijd om erover na te denken.  Wel niet, wel niet…. Ik besloot het te proberen en dat bleek de juiste keuze te zijn. De maskers hadden niet meer de lading die ze ooit voor mij hadden. Ik kon door het masker heen kijken en zag een groep mooie mensen met allen hun eigen verhaal.

Mirte & Co

Hoe het begon

Toen ik in september 2015 met de opleiding begon (2-jarige hbo-opleiding Ervaringsdeskundige in de Zorg, Hanzehogeschool Groningen) wist ik niet dat hier voor mij nog een aantal kwartjes zouden vallen. Tijdens de opleiding kreeg ik voor het eerst te horen dat het herstelproces uit verschillende fasen bestond. Dit fascineerde mij enorm. Er ging een wereld voor mij open, er werden nog zoveel dingen duidelijk. Ik baalde verschrikkelijk dat ik deze informatie niet eerder had gekregen. In mijn behandeling werd er regelmatig verwezen naar het herstelproces maar er werd nooit een toelichting op gegeven. “Neem dit pilletje, dat helpt in je herstelproces” of “ja, dat overkomt je. Het is gewoon een onderdeel van je proces.”, dat hoorde ik vaak genoeg. Maar de meest belangrijke informatie werd niet gegeven. Mijn doel werd duidelijk, dit moest algemene kennis worden.

Ik ben begonnen met de informatie op een website te plaatsen, www.herstelproces.nl. Dat de domeinnaam nog vrij was zegt ook wel wat over de kennis hierover. Naast de informatie over het herstelproces vulde ik de site met informatie over ervaringsdeskundigheid en, een erg belangrijk aspect, herstelverhalen (van mijzelf en van medestudenten). Overal waar ik kwam, en waar het ertoe deed, vertelde ik over het herstelproces en de website. En wat ik al hoopte gebeurde ook, er was veel interesse en de site werd goed bezocht.

Maar ik wilde meer. Ik wilde niet alleen informeren over het herstelproces, maar ook werkelijke ondersteuning bieden bij het doorlopen van een herstelproces. Dit kreeg vorm in het idee om herstelweekenden te organiseren. Ik ben hierover in gesprek gegaan met Nita (mijn zus) en het idee begon steeds meer vorm te krijgen. Om het te kunnen bekostigen moest er geld beschikbaar komen, het idee was nl. om de deelnemers maar een kleine bijdrage te laten betalen om de drempel zo laag mogelijk te houden. Ik ging bezig met het aanvragen van subsidies. Ik liep meteen tegen een probleem aan want subsidies worden niet verstrekt aan particulieren. De oplossing was het oprichten van een stichting en dat hebben we dan ook gedaan. Een bestuur voor de Stichting Herstelproces was snel gevonden, Nita, Hanneke (medestudent en blogger van Herstelproces)  en ik. 

Het vervolg was het aanvragen van subsidies. De eerste aanvraag werd afgekeurd door het VSBfonds, best wel even een domper. Maar gelukkig had het KANSFonds een andere mening. Dankzij hun bijdrage waren we in staat om zeker 6 weekenden te organiseren.

We zijn nu 3 ½ jaar verder en er is veel gebeurd. De Stichting Herstelproces heeft ondertussen een ander bestuur gekregen, er zijn wijzigingen bij de vrijwillige medewerkers geweest en de activiteiten zijn uitgebreid. Behalve de herstelweekenden organiseren we nu ook verhalenweekenden, geven voorlichting en zijn betrokken bij projecten als de crisis/hulpkaart op de Veluwe en “Inzet ervaringsdeskundigen in de praktijk” in Groningen. Maar onze basisactiviteit blijven de weekenden.

Als een van de initiatiefnemers van de Stichting Herstelproces ben ik trots op wat we bereikt hebben. We zijn onafhankelijk (en moeten dus ook steeds weer af wachten of we de financiering rond krijgen), de medewerkende ervaringsdeskundigen doen mee op basis van vrijwilligheid, en elk jaar krijgen we het weer voor elkaar om de deelnemers een zinvol weekend aan te bieden. En daar ben ik trots op.

Koos de Boed