Herstelproces

Organisatie/Governance

Dit document is opgesteld in het kader van duidelijkheid en transparantie, de kenmerken van het governance principe. In dit document wordt de organisatiestructuur toegelicht en de daarbij behorende verantwoordelijkheden (bestuurlijke en uitvoerende verantwoordelijkheden) per rol beschreven.

Bestuur: 

Het bestuur van de Stichting Herstelproces heeft als doel het aansturen en toezicht houden op het uitvoeren van activiteiten die in naam van de Stichting Herstelproces uitgevoerd worden. Het bestuur is er verantwoordelijk voor dat de activiteiten passen bij de missie en visie zoals is vastgesteld in de statuten. De bestuursleden hebben geen uitvoerende taken, met uitzondering van de secretaris/penningmeester die de coördinerende activiteiten verzorgt. Dit mede in het kader van privacy. De bestuursleden staan vermeld op de website van de Stichting Herstelproces. De functie van bestuurslid is een onbezoldigde functie.

Vertrouwenspersoon:

In het kader van de gedragscode is er een externe partij gevraagd de rol van vertrouwenspersoon op zich te nemen. De vertrouwenspersoon is bereikbaar voor zowel vrijwilligers als deelnemers. Contactgegevens staan vermeld op de website van de Stichting Herstelproces als onderdeel van de gedragscode/klachtenprocedure.

Coördinator:

De coördinator is als vrijwilliger betrokken bij de activiteiten van de Stichting Herstelproces en is verantwoordelijk voor het verloop van de activiteiten en heeft hierbij een uitvoerende rol inzake de voorbereidingen. De coördinator geeft leiding aan en is verantwoordelijk voor de vrijwilligers die zich verbonden hebben aan de Stichting Herstelproces. De rol van coördinator maakt onderdeel uit van de taken van de bestuurssecretaris.

Vrijwilligers:

De vrijwilligers zijn de ervaringsdeskundigen die activiteiten van de stichting begeleiden en nieuwe initiatieven opstarten. De vrijwilligers krijgen voor hun inzet een vrijwilligersvergoeding die de wettelijke regelingen volgt. De vrijwilligers vallen onder de verantwoordelijkheid van de coördinator.

Uitvoerende externe partij:

In enkele gevallen is de Stichting Herstelproces de initiatiefnemer van activiteiten of projecten waarbij de inzet dusdanig is dat de uitvoering niet door de vrijwilligers kan worden opgepakt. In die gevallen maakt de Stichting Herstelproces gebruik van externe partijen. Hierbij wordt uitgegaan van partijen die zich scharen achter de missie en visie van de stichting en werken vanuit ervaringsdeskundigheid. De externe partij maakt hierbij, voor zover mogelijk, gebruik van de vrijwilligers van de Stichting Herstelproces. De externe partij heeft geen financieel winstoogmerk. In de communicatie die betrekking heeft op het initiatief of project wordt aangegeven met welke partij er wordt samengewerkt.